Image Alt

Продукти

Регионален доклад за оценка на нуждите за развитието на туризъм, основан на преживяванията

Регионалните доклади идентифицират потенциала на страните да предложат възможности за автентични преживявания чрез своята култура и културно-историческо наследство, определят средата и ресурсите за създаване на преживявания, изследват спецификите на туристическия сектор, профила на потребителите, туристическите продукти и предприятия, използването на културни и исторически атракции за привличане на посетители, съществуващите политики и стратегии, оценяват основните проблеми и предизвикателства като предлагат решения за тяхното преодоляване от страна на държавните институции и на бизнеса.

Регионален план за действие за насърчаване на туризъм, основан на преживяванията, с фокус върху културно-историческото наследство
Бизнес модели за туризъм, основан на преживяванията
Международна бизнес-конференция за туризъм, основан на преживяванията
Пилотен регистър на дейности, основани на културно и историческо наследство
Хранилище на ресурси и инструменти за туризъм, основан на преживяванията
Международна конференция за цифрови технологии за туризъм, основан на преживяванията
Трансгранична мрежа от черноморски хъбове за преживенчески туризъм
Международно изложение за културно-исторически туризъм в Черноморския басейн

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on