Работна среща на фокус групата за PRO EXTOUR в Гърция

Изследователското звено CITY_SPACE_FLUX на Солунския университет „Аристотел“ организира на 30 юни 2021 г. онлайн семинар, озаглавен „Преживенческият туризъм, основан на наследството и културата, като двигател за местно развитие. Нужди, предизвикателства и перспективи от гледна точка на заинтересованите страни “. На срещата присъстваха представители на публични и частни инситутции и компании, действащи в туристическия сектор, с цел обмен на мнения и развиване на публичен дебат относно насърчаването на преживенческия туризъм в Гърция. Съцитиеот изследва предизвикателствата, възможностите и перспективите на преживенческия туризъм, които са бяха обект на три взаимно свързани проучвания за оценка на регионалните нужди, изработване на регионален план за действие и идентифициране на успешни бизнес модели за развитие на преживенческия туризъм в гръцките области Централна Македония и Източна Македония-Тракия.

Национално събитие за повишаване на осведомеността в Гърция се планира през месец септември 2021 г.

За повече информация: https://www.facebook.com/CitySpaceFlux

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on