Доставка на видео конферентна система

На основание чл.49 от ЗУСЕСИФ и по реда на Постановление на Министерски съвет 160, АСОЦИАЦИЯ КУЛИНАРНИ ИЗКУСТВА И ГОСТОПРИЕМСТВО в качеството си на партньор по проект BSB-1145 PRO-EXTOUR: „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно – историческото наследство на Черноморския басейн“, който се финансира по СОП „Черноморски басейн“ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА 

Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с наименование: Доставка на видео конферентна система за оборудване на специализиран Черноморски център

Документацията за избор на изпълнител е налична тук. Участие в процедурата могат да вземат всички заинтересовани физически или юридически лица, както и техни обединения.

Оферти се подават до 16,00ч. на 30.12.2022г. в дежурния офис на Сдружението, чийто адрес е указан в документацията. 

Заинтересованите лица могат да поискат разяснения по документацията до 4 дни преди крайния срок за приемане на оферти.

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on