Доставка на видео проектор

Висше училище по мениджмънт – водещ партньор в проект  BSB 1145 PRO EXTOUR: „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“, който се финансира от съвместната оперативна програма за транснационално сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА 

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 с наименование: „Доставка на видео проектор за нуждите и целите на специализиран Черноморски център“

Оферта за участие в процедурата може да представи всяко заинтересовано българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго формирование, което има право да изпълнява дейност, съгласно законодателството на страната, в която то е установено.  

Условията и документацията за участие могат да бъдат изтеглени от тук, както и да бъдат получени по електронна поща или лично след поискване.

Оферти се приемат до 17,00ч. на 21.12.2022 на посочените в публичната покана адреси. 

До 4 календарни дни преди изтичане на срока за подаване на офертите, заинтересованите лица могат да поискат разяснения по документацията.

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on