Доставка на видео проектор

Висше училище по мениджмънт – водещ партньор в проект  BSB 1145 PRO EXTOUR: „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“, който се финансира от съвместната оперативна програма за транснационално сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА 

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 с наименование: „Доставка на видео проектор за нуждите и целите на специализиран Черноморски център“

Оферта за участие в процедурата може да представи всяко заинтересовано българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго формирование, което има право да изпълнява дейност, съгласно законодателството на страната, в която то е установено.  

Условията и документацията за участие могат да бъдат изтеглени от тук, както и да бъдат получени по електронна поща или лично след поискване.

Оферти се приемат до 17,00ч. на 21.12.2022 на посочените в публичната покана адреси. 

До 4 календарни дни преди изтичане на срока за подаване на офертите, заинтересованите лица могат да поискат разяснения по документацията.

 426 total views,  5 views today

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on