Услуги по организация и логистика на събития

Висше училище по мениджмънт – водещ партньор в проект  BSB 1145 PRO EXTOUR: „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“, който се финансира от съвместната оперативна програма за транснационално сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА 

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 с наименование: Услуги по организация и логистика на събития във връзка с проект „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно историческото наследство на Черноморския басейн (PRO EXTOUR), по обособени позиции: 

1. Събития за представяне на проектните дейности и разпространение на резултатите; 

2. Съвместен предприемачески лагер; 

3. Международно изложение на туризма, основан на преживяванията

Условията и документацията за участие могат да бъдат изтеглени от тук, както и да бъдат получени по електронна поща или лично след поискване.

Оферти се приемат до 17,00ч. на 24.02.2022 на посочените в публичната покана адреси. 
До 4 календарни дни преди изтичане на срока за подаване на офертите, заинтересованите лица могат да поискат разяснения по документацията.

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on