Услуги по организация и логистика на събития

Висше училище по мениджмънт – водещ партньор в проект  BSB 1145 PRO EXTOUR: „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“, който се финансира от съвместната оперативна програма за транснационално сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА 

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 с наименование: Услуги по организация и логистика на събития във връзка с проект „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно историческото наследство на Черноморския басейн (PRO EXTOUR), по обособени позиции: 

1. Събития за представяне на проектните дейности и разпространение на резултатите; 

2. Съвместен предприемачески лагер; 

3. Международно изложение на туризма, основан на преживяванията

Условията и документацията за участие могат да бъдат изтеглени от тук, както и да бъдат получени по електронна поща или лично след поискване.

Оферти се приемат до 17,00ч. на 24.02.2022 на посочените в публичната покана адреси. 
До 4 календарни дни преди изтичане на срока за подаване на офертите, заинтересованите лица могат да поискат разяснения по документацията.

 768 total views,  7 views today

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on