Избор на изпълнител за доставка на компютърно и електронно оборудване и интерактивен робот

Висше училище по мениджмънт – водещ партньор в проект BSB 1145 PRO EXTOUR: „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“, който се финансира от съвместната оперативна програма за транснационално сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА 

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160 с наименование: „Доставка на оборудване за нуждите и целите на специализиран Черноморски център по обособени позиции: 1. Доставка на компютърно и електронно оборудване;2. Доставка на интерактивен робот.“

Кандидатите могат да внесат своите оферти по една или повече обособени позиции. 

Условията и документацията за участие могат да бъдат изтеглени от тук, както и да бъдат получени по електронна поща или лично след поискване.

Оферти се приемат до 17,00ч. на 14.10.2021 на посочените в публичната покана адреси. 
До 4 календарни дни преди изтичане на срока за подаване на офертите, заинтересованите лица могат да поискат разяснения по документацията.

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on