Избор на изпълнител за доставка на компютърно и електронно оборудване и интерактивен робот

Висше училище по мениджмънт – водещ партньор в проект BSB 1145 PRO EXTOUR: „Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн“, който се финансира от съвместната оперативна програма за транснационално сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА 

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160 с наименование: „Доставка на оборудване за нуждите и целите на специализиран Черноморски център по обособени позиции: 1. Доставка на компютърно и електронно оборудване;2. Доставка на интерактивен робот.“

Кандидатите могат да внесат своите оферти по една или повече обособени позиции. 

Условията и документацията за участие могат да бъдат изтеглени от тук, както и да бъдат получени по електронна поща или лично след поискване.

Оферти се приемат до 17,00ч. на 14.10.2021 на посочените в публичната покана адреси. 
До 4 календарни дни преди изтичане на срока за подаване на офертите, заинтересованите лица могат да поискат разяснения по документацията.

 909 total views,  4 views today

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on