Повече за Националното събитие в Гърция

На 30 септември 2021г. изследователското звено на СУА –  CITY_SPACE_FLUX, организира онлайн събитие „Предизвикателства и перспективи за развитието на културно-историческия туризъм, основан на преживяванията“. Целта на събитието беше да се повиши осведомеността и да се осъществи публичен дебат между обществени и частни органи и компании, академични среди и политици, относно потенциала и възможностите за развитие на промотирането и насърчаването на преживенчески туризъм в регионите на Централна Македония и Източна Македония-Тракия. Заместник-ректорът по научноизследователската дейност и ученето през целия живот в СУА, ръководителят на Училище по териториално устройство и развитие на СУА, ръководителят на Архитектурното училище към СУА, заместник областният управител по туризма на Централна Македония, заместник областният управител по туризма в Източна Македония-Тракия и заместник-кметът по култура и туризъм на община Солун, произнесоха встъпителни коментари. След това, публични и частни органи и организации, представиха научни данни за многостранните измерения на преживенческия туризъм. Накрая изследователския екип на CITY_SPACE_FLUX представи доклада за оценка на регионалните нужди и регионалния план за действие за преживенчески туризъм в гръцките области от Черноморския регион.

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on