Фокус група за обсъждане на резултатите от изследванията на PRO EXTOUR в Армения

На 11 юни 2021 г. Ереванският държавен университет беше домакин на национална групова дискусия в Армения. По време на събитието бяха представени и регионалният план за действие за визията и целите на туризма, основан на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство, нивото на интернационализация и популяризиране на нематериалното културно наследство на република Армения и начините за създаване на международен имидж на страната като дестинация за културен туризъм. Участващите заинтересовани страни споделиха своите мнения, въждания и препоръки относно приоритетите на туризма, основан на преживяваняита, в Черноморския басейн.

За повече информация: http://www.ysu.am/news/hy/discussion-promotion-experemental-tourism-YSU?fbclid=IwAR0vDOijGpqd49slI9KkaCcnweT43hmdGHEz2qKp_IFi4YSW3jiulKV275A

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on