Image Alt

იანვარი 2023

12.01.2023 ჩატარდა ერთობლივი მენტორობის ვებინარი, როლმაც ერთობლივი სამეწარმეო ბანაკების ტრენინგის მეთოდოლოგიები და სილაბუსები გაუზიარა დამსწრეებს.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on